Algemene voorwaarden | Print |


Op al onze offertes, opdrachten, leveringen en goederen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing:


1. Alle materialen, goederen of producten die direct door PLS audio aan de koper geleverd zijn dienen middels contante betaling te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
   
2. De bij de geleverde producten of apparatuur aanwezige of achteraf verzonden factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum aan PLS audio voldaan te worden, tenzij anders is overeengekomen.

3. De geleverde producten, goederen, ontwerpen of apparatuur die geleverd zijn met een betalingsregeling blijven eigendom van PLS audio, totdat het gehele aankoopbedrag door de koper voldaan is.

4. Op alle ontwerpen die in opdracht van de opdrachtgever (zoals b.v.b. luidsprekerkast-, meubel- en scheidingsfilter ontwerpen) door PLS audio vervaardigd worden is een aanbetaling van 50% van toepassing.
   
5.  Bij een gespreide aflossing van het aankoopbedrag is de koper verplicht maandelijks het door PLS audio vastgestelde bedrag te voldoen. Bij een aflossing binnen 3 maanden geschiedt dit zonder rente. Bij een aflossingstermijn van meer dan 3 maanden wordt eenmalig 5% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.

 6. Door PLS audio in bruikleen gegeven goederen zoals luidsprekers, versterkers, CD/DVD-spelers, kabels of overige apparatuur en goederen blijven te allen tijde eigendom van PLS audio.
 
7. Bij het in bruikleen geven van goederen (zie boven) is een borgsom overeenkomend met de verkoopprijs verplicht. De lener dient hierbij een kopie van een geldig officieel legitimatiebewijs en een recente vermelding van zijn adres te  overhandigen (bijv. een envelop waarop het adres vermeld staat). De borgsom wordt door PLS audio geheel verrekend na ontvangst en inspectie van het in bruikleen gegeven goed. Dit gebeurt echter alleen als er geen  aantoonbare schade of defecten aan de te leen gegeven goederen door PLS audio is geconstateerd. De lener is geheel aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaan is tijdens het in bruikleen hebben van deze apparatuur of goederen.   

8. Reclameren of retourneren van goederen of producten dient binnen 5 dagen na aankoop te geschieden. De retour gegeven producten dienen werkend, onbeschadigd, geheel compleet in de originele verpakking, voorzien van bijbehorende factuur of aankoopbon en garantiebewijs afgegeven te worden.

9. Demo- en occasionapparatuur wordt nimmer door PLS audio teruggenomen of teruggekocht. Op deze apparatuur geldt een garantietermijn van 3 maanden. Op apparatuur met een verkoopwaarde van maximaal € 50,00 wordt echter geen garantie gegeven.

10. Kosten behorende bij opdrachten zoals het ontwerpen of berekenen van luidsprekerkasten, filters, correctienetwerken of overige berekeningen en ontwerpen dienen overeenkomstig de prijslijst of een van tevoren overeengekomen prijs vooraf voldaan te worden.

11. Op nieuwe producten gebouwd en geleverd door PLS audio wordt 5 jaar garantie gegeven. Op overige producten of apparatuur is de fabrieksgarantie van toepassing. De garantie dekt evenwel alleen eventuele materiaal- en constructiefouten (fabricagefouten). Het overbelasten (opblazen) van de in de luidsprekerkast gemonteerde luidsprekerunits of filtercomponenten valt niet onder de hierboven genoemde garantietermijn van 5 jaar, zie ook het garantiebewijs.

12. Schade ontstaan door ondeskundig en/of verkeerd gebruik valt nimmer onder enige garantie.

13. PLS audio is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde producten ontstaan tijdens het vervoer door de koper of derden. Tijdens het bezorgen en/of het plaatsen van producten door PLS audio is PLS audio wel aansprakelijk voor eventuele hierdoor ontstane schade.      

14. De door de opdrachtgever bestelde producten zoals luidsprekerunits, filtercomponenten of overige onderdelen en materialen dienen vooraf middels contante betaling voldaan te worden. PLS audio zal zich inspannen om de door de klant bestelde producten zo snel mogelijk te leveren. Levertijden zijn echter mede afhankelijk van het toeleveringsbedrijf of het op voorraad zijn bij importeur of groothandel.

15. Ter reparatie aangeboden apparatuur wordt na reparatie geleverd met 3 maanden garantie. Ook hier vervalt de garantie bij ondeskundig gebruik door de eigenaar of derden. Het vervoer van deze apparatuur is voor risico van de eigenaar.


PLS audio   Den Haag   01-01-2009